REGULAMIN

 

  REGULAMIN SALI ZABAW TOTU PARK

1.PLAC ZABAW PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI W WIEKU 0-14 LAT.

2. DZIECI W WIKU OD 0-3 LAT MOGĄ KORZYSTAĆ Z KONSTRUKCJI WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ DOROSŁYCH.

3. NA KOMSTRUKCJI JEDNOCZEŚNIE MOŻE PRZEBYWAĆ MAX. 50 DZIECI.

4. KOSZT ZABAWY JEST OKREŚLONY W CENNIKU. CENA NIE OBEJMUJE OPIEKI NAD DZIEĆMI.

5. DZIECI PONIŻEJ 12 LAT MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH, NIE JEST MOŻLIWE POZOSTAWIENIE DZIECKA BEZ OPIEKI.

6. PLAC ZABAW JEST ODPOWIEDZIALNY ZA STAN TECHNICZNY I BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ. ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SALI ZABAW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSZĄ OPIEKUNOWIE.

7. RODZICE/OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ ZABAW ŚCIĄGNĄĆ OBUWIE BĄDŹ NAŁOŻYĆ FOLIĘ OCHRONNĄ NA OBUWIE. PODYKTOWANE JEST TO ZACHOWANIEM CZYSTOŚCI NA TERENIE OBIEKTU.

8. DZIECI ZDEJMUJĄ OBUWIE PRZED PRZEJŚCIEM PRZEZ BRAMKĘ WEJŚCIOWĄ, NA PLACU ZABAW PRZEBYWAJA W SKARPETKACH, RÓWNIEŻ LATEM.

9. RODZICÓW/OPIEKUNÓW PROSIMY Z ZDJĘCIE DZIECIOM ŁAŃCUSZKÓW, KOLCZYKÓW ORAZ INNCYH OZDÓB MOGĄCYCH STANOWIĆ POTENCJALNE NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA BAWIĄCYCH SIĘ NA SALI ZABAW.

10. PRZED ZAKUPEM BILETU WEJŚCIA NA SALE ZABAW TOTU PARK  KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM PLACU ZABAW, KTÓRY DOSTĘPNY JEST NA TABLICY INFORMACYJNEJ W PLACÓWCE LUB U OBSŁUGI.

11. Z URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PLACÓWKI NALEŻY KORZYSTAĆ ZGODIE Z ICH PRZEZACZENIEM.

12. BEZPIECZEŃSTWO WSZYSTKICH BAWIĄCYCH SIĘ  DZIECI WYMAGA ABY PRZESTRZEGAŁY ONE PODSTAWOWYCH ZASAD:

- NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI

- NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU (STREFA 0-2 LATA) 

- NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW (POSIŁKI SPOŻYWAMY PRZY STOLIKACH 

- ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY-  GROŹBA ZADŁAWIENIA

- ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ - NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM

- ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA ZJEŻDŻALNIE OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.

13. WSZELKIE URAZY FIZYCZNE ODNIESIONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE SALI ZABAW NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ DO OBSŁUGI.

14. PRAWNI OPIEKUNOWIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ ZA  SZKODY WYRZĄDZONE NA OSOBACH I MIENIU PRZEZ SWOJE DZIECI W SYTUACJACH GDY ICH POWSTANIU NIE MOŻNA BYŁO ZAPOBIEC MIMO ZACHOWANIA PRZEZ PLAC ZABAW NALEŻYTEJ STARANNOŚCI.

15. ZA RZECZY POZOSTAWIONE  NA PLACU ZABAW POZA SZATNIĄ FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W SYTUACJACH GDY ICH UTRACIE LUB ZNISZCZENIU NIE MOŻNA BYŁO ZAPOBIEC MIMO ZACHOWANIA PRZEZ PLAC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI.