REGULAMIN

TOTUPARK

STUDIO KIDS jest miejscem zabawy Państwa Dzieci. Nasz Regulamin powstał, żeby

zapewnić Państwa Dzieciom bezpieczną i beztroską zabawę. Dlatego prosimy o

zapoznanie się z nim i jego przestrzeganie.

 

REGULAMIN TOTUPARK

§1 Postanowienia ogólne

 1. TOTUPARK znajduje się w Jaśle przy ul. Towarowej 26.
 2. TOTUPARK oferuje i organizuje:
  1. salę zabaw – niżej zwane „ TOTUPARK”,
  2. przyjęcia urodzinowe, bale oraz inne imprezy okolicznościowe dla dzieci zgodnie z ofertą,
  3. zajęcia dla dzieci,
 3. Osoby będące Klientami TOTUPARK przed wejściem na teren TOTUPARK zostaną skierowane przez obsługę w miejsce, gdzie umieszczony został regulamin oraz cennik, celem zapoznania się z ich treścią. Warunkiem skorzystania z usług oferowanych przez Organizatora jest wyraźna akceptacja postanowień regulaminu oraz Cennika.
 4. Obsługa przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji na terenie TOTUPARK przez dzieci zobowiązana jest do przedstawienia dzieciom oraz ich opiekunom informacji dotyczących wszelkich zasad korzystania ze TOTUPARK oraz poszczególnych urządzeń.
 5. Skorzystanie z usług TOTUPARK oznacza potwierdzenie zapoznania się i akceptację niniejszego regulaminu.
 6. TOTUPARK czynne jest siedem dni w tygodniu w godzinach otwarcia TOTUPARK, za wyjątkiem godzin odbywania się imprez okolicznościowych organizowanych przez Organizatora. Wyjątek stanowią również święta, tj. 1 stycznia, 6 stycznia, Wielkanoc, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 24-26 grudnia, 31 grudnia.
 7. Na wejście do TOTUPARK nie są przyjmowane zapisy. Wyjątek stanowią imprezy okolicznościowe organizowane przez Organizatora, które wiążą się z zapisami oraz wcześniejszym wykupieniem biletu wstępu.

 

§2 Wyjaśnienie pojęć

 1. Organizator, obsługa – oznacza Azilela.music oraz personel przez niego zatrudniony w TOTUPARK.
 2. Klient – dziecko oraz prawny i dorosły opiekun dziecka lub osoba reprezentująca prawnego opiekuna i działająca w jego imieniu, sprawująca opiekę nad dzieckiem, osoba zamawiająca usługę świadczoną przez Organizatora. Klient jest jednocześnie Uczestnikiem.

 

STREFA ZABAWY

§1 Zasady uczestnictwa w STREFIE ZABAWY, tj. TOTUPARK

 1. TOTUPARK przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy (lub młodsze chodzące / zdolne do samodzielnej zabawy) do 14 roku życia.
 2. Z TOTUPARK mogą korzystać tylko dzieci z biletem wstępu w postaci zegarka/karty elektronicznej (wyjątek stanowią dzieci kilkumiesięczne, jeszcze niechodzące, które są przy okazji z rodzeństwem).
 3. Dzieci do 3 roku życia wchodzą na teren Strefy Zabawy z dorosłym opiekunem i w trakcie zabawy pozostają pod jego stałą opieką.
 4. Dzieci powyżej 3 roku życia mogą pozostać na terenie Strefy Zabawy same, z tym, że opiekun powinien znajdować się na terenie TOTUPARK .
 5. Jeśli opiekun chce pozostawić dziecko (powyżej 4 roku życia) pod opieką indywidualną obsługi TOTUPARK, zgłasza obsłudze takie życzenie i wypełnia stosowny formularz. W tym momencie odpowiedzialność za dziecko przejmuje Organizator. Organizator ma prawo odmówić opieki indywidualnej nad dzieckiem, po podaniu konkretnego powodu.
 6. Za Strefę Zabawy uznaje się konstrukcję zabawową oraz wszelkiego rodzaju atrakcje dodatkowe stanowiące integralną całość, tj. TOTUPARK.
 7. Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń i atrakcji mogą wprowadzać ograniczenia wieku, ilości osób, wzrostu lub ciężaru, w korzystaniu z poszczególnych urządzeń lub atrakcji.
 8. Na terenie TOTUPARK znajdują się również atrakcje dodatkowo płatne, których użytkowanie wiąże się z uiszczeniem dodatkowej opłaty. Opłatę tę uiścić może sam Klient lub poprosić obsługę TOTUPARK o wydanie odpowiedniej kwoty pieniężnej, która nabita zostanie na zegarek/kartę elektroniczną i doliczona do kwoty całościowej. 9. Strefa Malucha przeznaczona jest do zabawy dla dzieci do 3-ego roku życia.

 

§2 Grupy zorganizowane

 1. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę dzieci będących uczestnikami przedszkola, szkoły podstawowej, koloni, półkolonii, ferii bądź innej formy zorganizowane ustalonej z Organizatorem.
 2. Grupa zorganizowana powinna liczyć min. 8 osób. i znajdować się pod opieką minimum dwóch dorosłych opiekunów.
 3. Na każdą kolejną rozpoczętą dziesiątkę dzieci musi przypadać co najmniej jeden dorosły opiekun.
 4. Organizator grupy jest zobowiązany do zapewnienia opiekunów w ilości stosownej do ilości i wieku dzieci, z zastrzeżeniem spełnienia minimalnych wymagań Organizatora określonych w niniejszym paragrafie.
 5. Płatność za grupy zorganizowane następuję zgodnie z cennikiem ‚Grupa zorganizowana’.

 

§3 Bezpieczeństwo zabawy

 1. Na teren TOTUPARK nie wolno wnosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu podczas zabawy (zegarki, biżuteria, łańcuszki, pierścionki, paski z ostrymi klamrami, okulary, kolczyki, klucze, ubrania z długimi sznurkami (np. przy kapturach) lub same sznurki, długopisy, itp.), a przed rozpoczęciem zabawy należy opróżnić kieszenie oraz pozbyć się wszelkich rzeczy znajdujących się w jamie ustnej, tj. gumy do żucia, twardych cukierków i innych. Opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko wchodząc do TOTUPARK S nie miało niebezpiecznych przedmiotów.
 2. W przypadku dzieci noszących okulary zaleca się ich ściągnięcia ze względów bezpieczeństwa. W sytuacji, gdy ściągnięcie okularów jest niemożliwe należy zachować szczególną ostrożność i dołożyć wszelkich starań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka oraz osób trzecich korzystających z atrakcji na terenie TOTUPARK.
 3. Należy zabezpieczyć przedmioty mogące ulec zniszczeniu np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. Organizator nie odpowiada za zniszczone przedmioty z wyłącznej winy Klienta.
 4. Z urządzeń znajdujących się w TOTUPARK można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. W konstrukcji zabawowej nie wolno:
  • zeskakiwać ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami,
  • wchodzić do góry po zjeżdżalni, zjeżdżać głową w dół, zeskakiwać ze zjeżdżalni,
  • wspinać się po wewnętrznych i zewnętrznych ściankach nieprzeznaczonych do tego celu, jak i na siatkę zabezpieczającą
  • niszczyć elementów konstrukcji,
  • niszczyć wystroju wnętrza lub zabawek,
  • popychać innych uczestników zabawy,
  • wynosić piłek z basenu,
  • wnosić pozostałych zabawek stanowiących wyposażenie TOTUPARK do konstrukcji,
  • spożywać słodyczy, jedzenia oraz pić podczas zabawy – groźba zadławienia,
  • podejmować zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna,
  • korzystać z urządzeń i wyposażenia TOTUPARK w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem,
  • należy zachować bezpieczny odstęp między zjeżdżającymi na zjeżdżalni,
  • zabrania się wchodzenia do dużego basenu z piłeczkami dzieci, które noszą pampersy.
 5. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w TOTUPARK osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu dzieciom oraz ich rodzicom / opiekunom z widocznymi objawami przeziębienia, grypy czy chorób zakaźnych. Rodzic / opiekun ma obowiązek poinformowania personelu TOTUPARK o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka (np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu).
 6. W wyjątkowych przypadkach, gdy Klient umyślnie narusza postanowienia regulaminu, a w szczególności postanowienia z §3 Regulaminu – „Bezpieczeństwo zabawy” obsługa TOTUPARK może podjąć kroki, w celu usunięcia Klienta z terenu TOTUPARK. Klienci zobowiązani są do przestrzegania poleceń (dotyczących bezpieczeństwa zabawy, spraw organizacyjnych lub podobnych) obsługi na terenie TOTUPARK.
 7. Rodzice / opiekunowie mogą przebywać na terenie TOTUPARK wraz z dziećmi.
 8. Obsługa TOTUPARK w przypadku dostrzeżenia nieprzestrzegania regulaminu i zasad korzystania z urządzeń przez dzieci i osoby pod których opieką przebywają na terenie TOTUPARK upominają ustnie takie osoby, celem zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie zabawy. Azilela.music oraz obsługa TOTUPARK nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających, pomimo upomnienia, postanowień regulaminu i zasad korzystania z urządzeń.
 9. Azilela.music oraz obsługa TOTUPARK nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzane w następstwie nierespektowania upomnień i świadomego łamania postanowień regulaminu i zasad korzystania z urządzeń.

 

§4 Sprawy porządkowe

 1. Osoby korzystające ze TOTUPARK, zarówno dzieci jak i ich rodzice/opiekunowie bez względu na porę roku, wchodzą na teren zabawy w skarpetkach, rajstopach, kapciach, obuwiu zmiennym lub obuwiu ochronnym, ale nie na bosaka. Z uwagi na bezpieczeństwo zabrania się wchodzenia na teren TOTUPARK w butach na obcasie.
 2. Odzież wierzchnią oraz obuwie należy pozostawić w szatni. W szatni nie wolno zostawiać innych rzeczy niż odzież i obuwie, a w szczególności przedmiotów wartościowych. Na miejscu udostępniona jest szafka ubraniowa na kluczyk, o kluczyk należy poprosić obsługę TOTUPARK.
 3. Organizator w sytuacji znalezienia na terenie TOTUPARK pozostawionych przez Klientów rzeczy, zobowiązany jest do przechowania ich przez okres 30 dni. Po upływie wskazanego okresu Organizator może przekazać znalezione rzeczy do biura rzeczy znalezionych.
 4. Na Strefę Zabawy obowiązuje zakaz wjazdu wózkami. Prosimy o ich pozostawienie w miejscu wyznaczonym przez personel TOTUPARK.
 5. Ze względów zachowania maksymalnej czystości, na teren konstrukcji zabawowej oraz poszczególnych atrakcji nie wolno wnosić jedzenia i picia. Dziecko można nakarmić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli przy stoliku
 6. Na terenie TOTUPARK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym również elektronicznych) i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, a także wprowadzania zwierząt. Właściciel oraz personel zastrzega sobie prawo do wyproszenia ze TOTUPARK S osób pozostających pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osób agresywnych.
 7. TOTUPARK jest miejscem publicznym, przyjaznym dzieciom. Oznacza to, że osoby przejawiające jakiekolwiek formy agresji lub przemocy, używające wulgaryzmów, zakłócające pobyt pozostałym Klientom zostaną wyproszone.

 

§5 Płatności

 1. Korzystanie ze TOTUPARK jest odpłatne. Zasady płatności określa aktualny Cennik TOTUPARK, który jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej oraz w TOTUPARK.
 2. Po wejściu na teren TOTUPARK i pozostawieniu odzieży wierzchniej oraz obuwia w szatni, należy zgłosić się do obsługi TOTUPARK zlokalizowanej za ladą wejściową. Wejście na teren TOTUPARK następuje przez linię lady. Należy podać imię dziecka oraz odebrać zegarek/kartę elektroniczną w celu rejestracji godziny.
 3. Biletem domyślnym jest bilet normalny (13 zł/60 min lub 15 zł/60 min). W przypadku chęci skorzystania z biletu promocyjnego tj. Nieograniczony czas zabawy, bilet całodzienny lub inny bilet promocyjny należy zgłosić go w momencie wejścia, czyli przy podawaniu imienia dziecka, w innym razie bilet nie zostanie uznany.
 4. Niezgłoszenie personelowi (przed rozpoczęciem zabawy) pobytu dziecka w TOTUPARK skutkuje naliczeniem maksymalnej opłaty tzn. bilet bez limitu czasowego.
 5. Opłaty za pobyt w TOTUPARK są naliczane wg czasu zabawy mierzonego przez zegarek/kartę elektroniczną zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Rozliczenie następuje w momencie wyjścia ze TOTUPARK.
 7. Płatności należy dokonać gotówką.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku. Zmiany te nie mogą mieć miejsca w trakcie korzystania z usług TOTUPARK przez Klienta.
 9. Zgubienie zegarka/karty elektronicznej skutkuje karą w wysokości 50 zł.
 10. Istnieje możliwość zwrotu biletu i uzyskania zwrotu ceny usługi proporcjonalnej do wykorzystanego czasu zabawy w sytuacji, gdy dalsze korzystanie z atrakcji na terenie TOTUPARK zagraża zdrowiu lub życiu klienta.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

§1 Ogólne zasady bezpieczeństwa oraz sprawy porządkowe

 1. Obsługa TOTUPARK S jest odpowiednio przeszkolona i uwrażliwiona na sprawę bezpieczeństwa dzieci.
 2. W sytuacji przerwy w funkcjonowaniu TOTUPARK z przyczyn wynikających z działania siły wyższej Azilela.music lub Obsługa zobowiązani są do zwrotu klientom ceny zakupu biletu wstępu proporcjonalnie do wykorzystanego czasu zabawy.
 3. Azilela.music zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia TOTUPARK. Zmiany te nie mogą mieć miejsca w trakcie korzystania z usług TOTUPARK przez Klienta. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

 

§2 Odpowiedzialność

 1. W przypadku zdarzeń losowych, uszczerbku na zdrowiu lub mieniu należy niezwłocznie zgłosić taką informację obsłudze TOTUPARK. Wszelkie roszczenia zgłoszone po opuszczeniu TOTUPARK uznane zostaną za niepowstałe na terenie TOTUPARK.
 2. Uczestnictwo w zajęciach/ warsztatach/ imprezach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży. Azilela.music lub obsługa TOTUPARK nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży przez klienta z jego winy umyślnej.

 

§3 Dane osobowe i wizerunek

 1. W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO oraz Ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych.
 2. Chęć skorzystania z usług TOTUPARK wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zgłaszanego dziecka, będącego uczestnikiem zabawy. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia, usunięcia, sprostowania, przeniesienia oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
 4. Podanie przez Klientów danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym i jest dobrowolne, z zastrzeżeniami poczynionymi poniżej w tym punkcie. Dla zawarcia umowy (skorzystania z usług TOTUPARK) konieczne jest jednak ustalenie chociażby strony umowy, wobec czego konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy i skorzystania z usług.

 

§4 Jakość usług

 1. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia w stosunku do prawidłowości lub jakości świadczonych usług Klient powinien zgłaszać Organizatorowi na piśmie.
 2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać opis przedmiotu uwag lub zastrzeżeń, żądanie Klienta oraz termin wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia. Wszelkie roszczenia zgłoszone po opuszczeniu TOTUPARK uznane zostaną za niepowstałe w TOTUPARK.
 3. Organizator rozpatruje zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz informuje Klienta na piśmie o sposobie rozwiązania zgłoszonego problemu.

 

§5 Postanowienia inne

 1. Wszelkie spory związane ze świadczonymi przez Organizatora usługami strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Wspaniałej, zwariowanej i niesamowicie fantastycznej zabawy :)


Dbamy o Wasze zdrowie oraz bezpieczną i beztroską zabawę!

Bezpieczeństwo i zdrowie to nasz priorytet. W trosce o bezpieczeństwo Klientów i naszych pracowników pracujemy zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wdrożyliśmy dodatkowe regularne czynności dezynfekujące.

Gwarantujemy Wam super zabawę i najlepsze atrakcje w bezpiecznym, zdezynfekowanym otoczeniu.

 

Życzymy fantastycznej ZABAWY!

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W Sali Zabaw TOTUPARK

 

 1. Umieściliśmy w widocznym miejscu przed wejściem oraz na terenie Sali zabaw TOTUPARK infografiki/plakaty adresowane do rodziców dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa (zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu, częste mycie rąk, zachowanie dystansu społecznego – 2 m pomiędzy osobami dorosłymi) oraz w toaletach instrukcję prawidłowego mycia rąk.
 2. Zamontowaliśmy ogólnodostępny dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dla osób dorosłych w obszarze wejścia / recepcji. Każda osoba dorosła wchodząca do Sali ma obowiązek zdezynfekować ręce przy wejściu płynem dezynfekującym.
 3. Podczas pobytu należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz opiekunowie muszą dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed wejściem na teren sali i po wyjściu z niej.
 4. Regularnie dezynfekujemy części wspólne, z którymi możecie mieć styczność: toalety, blat recepcyjny, klamki, poręcze, uchwyty, włączniki światła oraz inne przyciski i często dotykane powierzchnie.
 5. Regularnie i gruntownie czyścimy i dezynfekujemy całe wyposażenie, sprzęt oraz zabawki w sali TOTUPARK.
 6. Dezynfekujemy po jednorazowym użyciu zegarki, bransoletki, które odmierzają czas zabawy.
 7. Używamy certyfikowanych środków czystości i ochrony z przestrzeganiem zaleceń producenta, które są bezpieczne dla ludzi.
 8. Zwiększyliśmy częstotliwość wymiany powietrza w budynku poprzez zwiększenie częstotliwość wietrzenia mechanicznego pomieszczeń oraz dostęp świeżego powietrza poprzez osobne systemy mechaniczne nawiewne.
 9. Podłoże, na którym bawią się dzieci jest zdatne do czyszczenia i dezynfekcji.
 10. bamy o zachowanie bezpiecznej odległości przy obsłudze klienta oraz podczas korzystania z atrakcji.
 11. Prosimy, aby Rodzic regularnie przypominał dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa, ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 12. Jako obsługa stosujemy dobre praktyki higieniczne (regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, szczególna dbałość o czystość toalet, dezynfekcja części wspólnych itp.).
 13. Na czas epidemii zrezygnowaliśmy z atrakcji i zabawek, które są trudniejsze w czyszczeniu.
 14. Obowiązuje bezwzględny zakaz przy prowadzania dziecka i opiekunów jeśli, któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej oraz gdy miało kontakt z osobą chorą. Pozwolenie na wejście i skorzystanie z usług mają tylko Klienci, którzy są zdrowi, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Posiadamy w użyciu bezdotykowy termometr do mierzenia temperatury.
 15. Przed wejściem do strefy zabawy obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na nowe czyste i nieużywane. Opiekunowie zobowiązani są do zakupu I założenia ochraniaczy na obuwie. Zakaz wejścia w obuwiu na koturnie oraz na obcasie.
 16. Dzieci nie mogą przynosić swoich zabawek i innych domowych przedmiotów na teren sali TOTUPARK.
 17. Obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust przez pracowników i opiekunów dzieci.
 18. Ograniczyliśmy wejście osób dorosłych tzn. na jedno dziecko może maksymalnie wejść 1-2 opiekunów (dotyczy klientów indywidualnych) oraz o 50 % ograniczyliśmy wejście dzieci.
 19. W ciągu dnia będą odbywać się regularne przerwy techniczne poszczególnych stref w celu dodatkowej dezynfekcji wszystkich atrakcji.