REGULAMIN URODZIN

REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN DLA DZIECI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizacja urodzin jest możliwa w każdym dowolnym terminie, wolnym od prowadzonych przez TOTUPARK zajęć i imprez, po wcześniejszej rezerwacji.
 2. Urodziny organizowane są we wcześniej ustalonych przedziałach godzinowych.
 3. Liczba osób dorosłych na przyjęciu urodzinowym nie może przekraczać liczby gości urodzinowych tj. dzieci. W przypadku przekroczenia następuje płatność za osoby dorosłe tak jak za gości urodzinowych tj. dzieci.
 4. Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta. Ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone przez gości urodzinowych.
 5. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejsca, tj. w Salce Urodzinowej.
 6. Za dostarczenie przekąsek, napoi i tortu urodzinowego dla gości urodzinowych odpowiedzialny jest organizator, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich konsumpcję w wyznaczonym do tego celu miejscu, o czym stanowi podpunkt nr 5.
 7. Podczas jednego przyjęcia urodzinowego maksymalnie świętować może dwóch solenizantów.
 8. W ramach organizowanego przyjęcia urodzinowego TOTUPARK pozostaje dostępne dla klientów indywidualnych.

§ 2 Czas trwania przyjęcia urodzinowego

 1. Przyjęcie urodzinowe trwa 2,5 godziny zegarowe. W szczególnych przypadkach Organizator może zezwolić na przedłużenie przyjęcia urodzinowego, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na organizację kolejnego przyjęcia urodzinowego odbywającego się w tym samym dniu. Wydłużenie czasu trwania przyjęcia urodzinowego jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu owej kwestii z Organizatorem. Wiąże się to również z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem urodzinowym.
 2. Organizatorzy oraz solenizant mogą bezpłatnie spędzić czas na zabawie w TOTUPARK maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego; jest to tzw. czas oczekiwania na gości, oraz maksymalnie 10 minut po jego zakończeniu, tzw. czas na pożegnanie gości. W przeciwnym razie za wcześniejsze przybycie tj. więcej niż 15 min przed planowaną godziną

 

rozpoczęcia przyjęcia urodzinowego oraz pozostanie na sali dłużej niż 10 min od godziny zakończenia przyjęcia urodzinowego naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem urodzinowym.

§ 3 Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego

 1. Rezerwacja terminu na przyjęcie urodzinowe może zostać dokonana osobiście lub telefonicznie pod nr tel.+48 576 341 009. Podczas wstępnej rezerwacji należy podać: termin oraz godziny odbywania się przyjęcia urodzinowego, imię nazwisko organizatora oraz numer telefonu do kontaktu.
 2. Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na przyjęcie urodzinowe jest opłata Strefy Urodzinowej w wysokości 50 zł, płatnej gotówką w TOTUPARK, bądź przelewem na rachunek bankowy. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. Formularz Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego jest integralną częścią Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. Opłata Strefy Urodzinowej nie podlega zwrotowi.

§ 4 Uczestnicy przyjęcia urodzinowego

 1. Za gości urodzinowych uważane są dzieci od 12 miesięcy (lub młodsze zdolne do samodzielnej zabawy) do 14 roku życia.
 2. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia przyjęcia urodzinowego należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed terminem przyjęcia urodzinowego. Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 1 dzień przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podaną w formularzu Zgłoszenia Przyjęcia Urodzinowego.
 3. Klient zobowiązany jest do dostarczenia listy gości urodzinowych najpóźniej w dniu odbywania się przyjęcia urodzinowego.
 4. W przypadku zwiększenia liczby gości urodzinowych Klient, który jest organizatorem przyjęcia, dokonuje dodatkowej opłaty za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem urodzinowym.

§5. Płatności

 1. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na postawie formularza Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego, czyli ilości gości urodzinowych, strefy urodzinowe oraz wybranych wcześniej atrakcji. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony wcześniej zadatek, Klient reguluje po zakończeniu przyjęcia urodzinowego.
 2. Płatności za przyjęcie urodzinowe dokonuje się gotówką w recepcji TOTUPARK.

 

 1. Płatność jest pobierana za gości urodzinowych, tj. dzieci. Natomiast za osoby dorosłe płatność nie jest pobierana. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, w której liczba osób dorosłych przekracza liczbę gości urodzinowych, tj. dzieci. Wówczas za osoby dorosłe następuje płatność tak jak za gości urodzinowych.
 2. Płatność za gości urodzinowych tj. dzieci jest pobierana na podstawie zgłoszonej, najpóźniej dzień wcześniej, liczby dzieci mających wziąć udział w przyjęciu urodzinowym.

§ 6 Odpowiedzialność stron

 1. Organizator zapewnia personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Organizator udostępnia przestrzeń swobodnej zabawy oraz strefę urodzinową dla gości przyjęcia.
 3. Podczas przyjęcia urodzinowego dzieci pozostają pod stałą opieką Klienta organizującego przyjęcie urodzinowe, który jest odpowiedzialny za gości zaproszonych.

§ 7 Odwołanie, rezygnacja z przyjęcia urodzinowego

 1. W przypadku odwołania / rezygnacji z przyjęcia urodzinowego Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconego zadatku za strefę urodzinową w kwocie 50 zł.
 2. Za zgodą Organizatora i Klienta, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin przyjęcia urodzinowego. Jeśli przesunięcie terminu nastąpi minimum dwa tygodnie przed datą odbywania się przyjęcia urodzinowego odbywa się to bez dodatkowych kosztów dla Klienta i Organizatora. W przeciwnym razie, tj. kiedy Organizator zostanie poinformowany o przesunięciu przyjęcia urodzinowego później niż dwa tygodnie przed datą odbywania się, Klient jest zobowiązany do ponownego opłacenia Strefy Urodzinowej. Klient ma możliwość przesunięcia terminu przyjęcia urodzinowego tylko jeden raz.
 3. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator zwraca Klientowi pełną kwotę wpłaconego wcześniej zadatku.
 4. Wykonanie czynności określonej w ust. 3 wyczerpuje roszczenia Klienta na wypadek odwołania przyjęcia urodzinowego przez Organizatora.

§ 8 Dane osobowe i wizerunek

 1. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 ustawy o ochronie danych osobowych RODO informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem Danych.
 2. Chęć skorzystania z usług TOTUPARK wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta, solenizanta oraz gości urodzinowych. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018.
 2. Podczas zabawy dzieci i opiekunowie mogą być fotografowani, a zdjęcia mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej lub na innych mediach społecznościowych TOTUPARK bez jakichkolwiek roszczeń ze strony osób fotografowanych lub ich bliskich.

Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować TOTUPARK o swojej decyzji na piśmie. TOTUPARK niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie lub nagranie.

§ 9 Siła wyższa

1. Organizator i Klient nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w Formularzu Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: brak dostawy energii elektrycznej, działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
 2. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta.
 3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Formularza Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego.
 4. Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje regulamin przyjęcia urodzinowego oraz regulamin TOTUPARK.
 5. Klienta, który organizuje przyjęcie urodzinowe obowiązuje cennik aktualny w dniu podpisywania formularza Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć usług w ramach umów już zawartych i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.